Telefoon: 09 357 38 07

AANSPRAKELIJKHEID WEDSTRIJDEN

Tuincentrum Kristof Willems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de toekenning van de prijzen van een deelnemer.

Tuincentrum Kristof Willems kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als voor een reden buiten haar wil en/of in geval van overmacht deze wedstrijd verkort, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd wordt.

Tuincentrum Kristof Willems kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer ze zich in geval van overmacht of bij gebeurtenissen buiten haar wil of gerechtvaardigde noodzaak, verplicht ziet om de wedstrijden te annuleren, in te korten, te verlengen of uit te stellen of de voorwaarden en/of additieven ervan te wijzigen. In geval van overmacht kunnen de wijzigingen aan dit reglement eventueel tijdens de Wedstrijden gepubliceerd worden. Deze wijzigingen zullen als bijlagen bij dit reglement worden beschouwd.

Tuincentrum Kristof Willems mag dit reglement te allen tijde wijzigen in de vorm van een aanvulling en een mededeling aan de deelnemers.

De modaliteiten van de Wedstrijden en de Prijzen die aan de Winnaars worden aangeboden, kunnen geen aanleiding geven tot enig bezwaar.

Indien het goede administratieve en/of technische verloop van de Wedstrijden verstoord wordt door een ongeautoriseerde menselijke tussenkomst of door andere oorzaken die buiten de macht van het Tuincentrum Kristof Willems liggen, behoudt deze zich het recht voor om de Wedstrijden te onderbreken.

Tuincentrum Kristof Willems wijst alle aansprakelijkheid af voor incidenten en/of ongevallen die zich voordoen tijdens het genot en/of het gebruik van die gewonnen Prijs.

Tuincentrum Kristof Willems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fraude die een deelnemer ten aanzien van de andere deelnemers pleegt.

Tuincentrum Kristof Willems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele functiestoornissen of voor fraude of poging tot fraude die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het beheer van de Wedstrijden in het gedrang brengen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de pleger uit de Wedstrijden.